میوه

  • پرتقال

    میوه پرتقال در یک نگاه: پرتقال میوه‌ای از خانواده مرکبات بوده که درخت آن همیشه سبز است و ارتفاع آن…

    نمایش بیشتر
  • انگور

    شرکت بازرگانی صمصام تجارت، تست های مختلف برای نگهداری بیشتر این محصول انجام داده که از جمله انها تست گاز…

    نمایش بیشتر
Close